Västra Lindås Samfällighet

Föreningen

Västra Lindås Samfällighet beläget väster om gamla Särövägen, tidigare länsväg 158, utgjorde innan sammanslagningen med Göteborg södra delen av Askims kommun. Länsgränsen till Hallands län ligger enbart några hundra meter söder om Västra Lindås.

 

Fram till slutet av 60-talet var Lindåsområdet i första hand ett sommarparadis för välmående från Göteborgs stad. Senare kom dock området genom Askims kommuns försorg att bli ett eftertraktat utbyggnadsområde för permanentbebyggelse.

Planerna för Västra Lindås blev färdiga 1969 och sedan 1971 gäller en stadsplan för området. Göteborgs kommun äger
och ansvarar för marken som ligger utanför fastigheterna och Västra Lindås Samfällighet.

Utbyggnaden av Västra Lindås utfördes huvudsakligen 1972. Sedan "nybyggarna" tagit plats, bildades en anläggningssamfällighet för att sköta om slutbesiktning av hus samt för att tillse att olika s.k. gemensamhetsanläggningar kom till utförande på lämpligt sätt.

Den första samfällighetsstämma kom till stånd den 24 april 1973. Närvarande husägare beslutade att anläggningssamfälligheten i fortsättningen skulle heta Västra Lindås Samfällighet.

Samfälligheten omfattar 155 fastigheter, som var och en ägs av enskilda fastighetsägare, samt en gemensamhetsanläggning. Området är uppdelat i sju delområden. Din delområdesrepresentant hittar Du på sidan där styrelsen presenteras.

Styrelsen för Västra Lindås Samfällighet väljes vid varje stämma. Styrelsen, bestående av sju bosatta inom samfälligheten, skall bl.a. förverkliga stämmans beslut samt ansvara för samfällighetens räkenskaper. Du är alltid välkommen att höra av Dig till Din områdesrepresentant om Du har frågor eller idéer.